Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem personāla datu apstrādes mērķiem

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģistrācijas numurs: 40103050565, juridiskā adrese: Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67241260 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: lec@lec.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1.punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: dati@lec.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, uzņēmuma iekšējos darba kartības noteikumos, darba līgumā, kā arī citās uzņēmuma iekšējās procedūrās un instrukcijās) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Tāpat šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši darbinieki vai pretendenti (piemēram, radinieku dati, atsauksmju devēju dati u.c.).

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu darbinieku, kandidātu, praksē esošu personu, darbinieku ģimenes locekļu, kontaktpersonu, un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla datu apstrādes mērķiem, personas datu apstrādi.

Stājoties darbā, mēs nodrošināsim Jums pieeju šim paziņojumam. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai –

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam CV un pieteikuma vēstules no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citu amata vakanču gadījumos, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām iestādēs.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: personāla atlasei un saziņai (pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa nr.), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze), atsauksmju saņemšanai (personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu), kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā kandidāta noskaidrošanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz CV un pieteikuma vēstules iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu citu amata vakanču gadījumā;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz minimāli pieprasāmās informācijas apjomu.

b) darba līguma noslēgšanai un darba līguma izpildei –

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos; noformējam darba līgumu; veicam Jūsu identifikāciju; pārbaudām Jūsu izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus; ja nepieciešams, izgatavojam Jums darba vajadzībām elektroniskā pasta adresi, kā arī piešķiram lietotāja vārdu un paroli, lai varētu piekļūt vajadzīgajām informācijas sistēmām; organizējam Jūsu darba laika un veikto darbu uzskaiti; veicam Jūsu darba samaksas aprēķinu un izmaksu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu; veicam darbinieku kompetenču un prasmju attīstības plānošanu, organizējam Jūsu komandējumus un nosūtīšanu darbam ārpus Latvijas (ieskaitot, aviobiļešu, vilcienu biļešu rezervāciju/iegādi, viesnīcu un auto nomas rezervāciju, A1 sertifikāta iegūšanu, nodokļu maksātāja statusa iegūšanu valstī, kurā tiksiet nodarbināts, obligāto kursu apmeklēšanu, lai iegūtu atļaujas, apliecības vai sertifikātus, kas ļauj atrasties un strādāt ārvalstu būvobjektos; gadījumos, kad tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai, datus par Jūsu amatu un kontaktinformāciju nododam sadarbības partneriem un klientiem, kā arī citiem darbiniekiem; slēdzam automašīnas patapinājuma līgumu, ja tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai; izsniedzam darbam nepieciešamos materiālus, individuālos aizsardzības līdzekļus, speciālo apģērbu; pārbaudām Jūsu veselības stāvokli un ievācam citu informāciju, kas nepieciešama Jūsu nodarbināšanai.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: līguma noslēgšanai un personas identifikācijai (piem., darbinieka vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums ārzemniekam, kuram nav personas koda), dzīvesvieta, tālruņa numurs, e-pasts), līguma saistību izpildei (piem., darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darba grafiks, amats, darbinieka veicamo darba pienākumu apraksts, nostrādātās stundas, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, algas likme, darba pienākumu izpildi apliecinoši dati, darbinieka novērtējumi), individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana (darba apģērba un apavu izmēri), izglītības fiksēšana amata veikšanai (darbinieka izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dati (pamatizglītība, specialitāte, sertifikāti, diplomi, apliecības)), darba samaksas veikšanai (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums), darbinieka darba spēju novērtēšanai/atbilstošas darba vides nodrošināšanai (piem., veselības dati), atsevišķos gadījumos iepirkumu jomas esošo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana pasūtītājam nosakot kvalifikācijas kritērijus pretendentiem (piem., piederība arodbiedrībai un etniskā izcelsme).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām;
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (piemēram, veselības dati) apstrādi;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – nodrošināt izpildi par iepirkumu jomā esošajos normatīvajos aktos noteiktās pasūtītāju tiesības noteikt kvalifikācijas kritērijus pretendentiem.

c) normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz nodarbinātību izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde –

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Darba likuma, Darba aizsardzības likuma un tam saistošajiem Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem, gan Grāmatvedības likuma prasības, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, Arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpat atsevišķos gadījumos mums pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktām valsts institūciju tiesībām, jāsniedz būtu tām attiecīga informācija par Jums (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem revidentiem, auditoriem, izmeklēšanas iestādēm, tiesām, uzraugošajām institūcijām).

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: personāla nodarbināšana un likumu prasību izpilde (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, amats, paraksts, jebkāda valsts iestāžu pieprasītā informācija par Jums), lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās veselības pārbaudes un nelaimes gadījumu izmeklēšanu (veselības dati, obligātās veselības pārbaudes kartē esošā informācija, diagnozes, asinsanalīžu rezultāti, rentgena rezultāti, dati par arodslimību, invaliditāti, ārsta izraksts ar rekomendācijām, ierobežojumiem smagumu pārvietošanai vai piespiedu pozai), personāla nodarbināšana un likuma saistību izpilde (darba laika uzskaites informācija, informācija par Jūsu dalību arodbiedrībās, uzteikuma gadījumā, zvērinātu tiesu izpildītāju ieturējumu apmērs, ziņas par darba ņēmējiem, Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārskats, ziņas par iemaksātajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, komandējuma rīkojumi, avansa norēķinu atskaites, ceļa zīmes, degvielas izlietojuma atskaites, izpeļņa, nodokļu grāmatiņas dati), informācija par apgādībā esošām personām, lai pareizi veiktu nodokļu aprēķinu), informācija par bērniem (bērnu vecums, vārds, uzvārds), lai nodrošinātu papildus atvaļinājuma dienu piešķiršanu, informācija par Jūsu kā donora aktivitātēm, lai nodrošinātu apmaksātas dienas piešķiršanu, prombūtni attaisnojoša informācija u.c. informācija, kuru normatīvie akti nosaka ievākt.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

d) darbinieku sociālo apstākļu un atbilstošas darba vides nodrošināšana –

Šī nolūka ietvaros mēs varētu nodrošināt Jums dažādus “sociālos labumus”, kā piemēram, papildus brīvdienas par dažādiem Jūsu dzīves notikumiem, pabalstu piešķiršana, dāvanu pasniegšana, pasākumu organizēšana, veselības apdrošināšanas nodrošināšana, prēmiju piešķiršana, tāpat mēs varētu ievākt informāciju, lai uzlabotu darba vidi, noskaidrotu labākos darbiniekus, mēs varētu informēt citus kolēģus par Jūsu jubilejām, Jūsu prombūtni, kā arī publicēt darba devēja organizētu pasākumu bildes.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: atvieglojumu, pabalstu, papildatvaļinājumu saņemšanai (darbinieka bērnu dati (vārds, uzvārds), informācija par citiem būtiskiem Jūsu dzīves notikumiem, darbinieka viedokļa noskaidrošana aptauju un anketēšanas u.c. veidā), apdrošināšanai nepieciešamā informācija (arī radiniekiem), Jūsu jubilejas, mārketinga, uzņēmuma tēla veidošanai, notikumu atspoguļošanai (fotogrāfijas/video no pasākumiem), darbinieka darba spēju novērtēšanai/atbilstošas darba vides nodrošināšanai (piem., veselības dati).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts un 9.panta otrās daļas a punkts) – piemēram, attiecībā uz jubileju publicēšanu, apdrošināšanas nodrošināšanu (arī radiniekiem);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, fotogrāfiju no pasākumiem publicēšana, atbilstošas darba vides nodrošināšana, darbinieku sociālo apstākļu uzlabošana;
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi, piemēram, atbilstošas darba vides nodrošināšanai.

e) drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana –

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas un ēku, būvniecības laukumu videonovēršanu, nodrošinātu operatīvu rīcību darba drošības incidenta nepieļaušanai un novēršanai vai jau notikuša incidenta gadījumā – veikt neatliekamos pasākumus negatīvo seku mazināšanai un incidenta izmeklēšanai; veikt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu koncentrācijas pārbaudi izelpā, nolūkā atturēt no iekļūšanas uzņēmuma teritorijā un būvobjektos, un nepielaist pie darba iereibušus darbiniekus, tādējādi nodrošinot uzņēmuma iekšējo kārtību noteikumu ievērošanas kontroli un drošu darba vidi pārējiem darbiniekiem, attiecīgi novēršot riskus attiecībā uz drošības, darba kvalitātes samazināšanos, ietekmes uz uzstrādājošo morāles un savstarpēju darbinieku attiecību pasliktināšanās risku, nelabvēlīgu ietekmi uz uzņēmuma tēlu un attiecībās ar klientiem; veikt nodarbināto darba laika uzskaiti; darba automašīnu aprīkošana ar GPS iekārtām ar mērķi veikt uzņēmuma automašīnu datu analīzi, lai novērtētu automašīnas ekspluatācijas efektivitāti un uzlabotu to (piemēram, salīdzinot nobraukumus, plānojot maršrutus un degvielas patēriņu vai novēršot transportlīdzekļa izmantošanu nesankcionētos laika intervālos), izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai; izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai; uzskaitīt darba laiku; uzskaitīt darbinieku piekļuvi noteiktām telpām un informācijas sistēmām; kontrolēt savu komercnoslēpuma un klientu personas datu aizsardzību, piemēram, kontrolējot izejošos sūtījumus; pārbaudīt darbinieka pienākumu izpildi; nodrošināt kvalitātes vadības procesu ievērošanu; notiekot negadījumam darba vietā, sazināties ar Jūsu norādīto kontaktpersonu un informēt par notikušo; atsevišķos gadījumos nodot informāciju par Jums sadarbības partneriem vai klientiem, vai potenciāliem klientiem (iepirkumu ietvaros), ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus un Jūsu darbs ir saistīts ar šo pakalpojumu nodrošināšanu; kā arī mums būtu jāsaglabā dati, lai aizsargātu sevi darbinieku prasījumu pret mums gadījumos u.c.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: drošības uzraudzībai un īpašuma aizsardzībai (piem., video ierakstos esošie dati); personāla nodarbināšanai un likuma prasību izpildei (piem., alkohola, narkotisko un psihotropo vielu pārbaudes testu rezultāti, IT piekļuves kontroles sistēmās esošos datus par informācijas sistēmu pieslēgumiem un izmantošanu; Jūsu vārds, uzvārds, paraksts, amats un kontaktinformācija; atsevišķos gadījumos, izejošā e-pasta saturs, ja tiek konstatēti riski); saziņai ārkārtas situācijās (Jūsu norādītās kontaktpersonas statuss, vārds, uzvārds, statuss, tālruņa numurs un e-pasts), kā arī citi dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);
 • trešo personu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – darbinieka norādītās kontaktpersonas tiesības zināt par negadījumu darbā.

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki, vai ja dati ir publiski tad visi darbinieki;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības, grāmatvedības ārpakalpojums un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri), tiesas.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji;
 2. nodokļu un juridisko jautājumu ārpakalpojuma sniedzējs;
 3. apsardzes ārpakalpojumu sniedzējs;
 4. videonovērošanas sistēmas uzturētājs;
 5. IT infrastruktūras uzturēšanas ārpakalpojumu sniedzējs;
 6. dokumentu iznīcināšanas ārpakalpojumu sniedzējs;
 7. tūrisma aģentūra;
 8. citas apstrādātāju kategorijas pēc nepieciešamības.

Personas datu apstrādātāji var mainīties, līdz ar to tiks veiktas izmaiņas šajā paziņojumā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Pārsvarā mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumos, kad šāda nepieciešamība varētu izrietēt, ievērojot Jūsu darba pienākumu izpildi – dodoties uz valstīm ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas Jūsu dati varētu tikt nodoti aviobiļešu/vilcienu biļešu, viesnīcu auto nomas rezervācijas veikšanai un apmaksai.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami darba līguma izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus; savukārt darba līgumus glabā 75 gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem – 10 gadi Civillikumā, 2 vai 3 gadi Darba likumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā un Darba likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: SIA „Latvijas Energoceltnieks”, Lubānas iela 43, 2.stāvs, Rīga, LV-1073, katru darba dienu no plkst.08-17;
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: SIA „Latvijas Energoceltnieks”, Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073.
 3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: lec@lec.lv vai dati@lec.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājam uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. no Jūsu iesniegtā pieteikuma un CV uz amata vakanci vai darba vai prakses vietas meklēšanas nolūkā;
 2. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 3. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā ģimenes locekli;
 4. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus vai zvanīsiet mums;
 5. attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām;
 6. attiecīgos gadījumos no ārstiem medicīnisko pārbaužu rezultātā.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.