Реконтрукция Рижской ГЭС. Ротор первого гидроагрегата перенесли на монтажную площадку.

31 мая, произошло знаменательное событие на Рижской ГЭС. В этот день перенесли для проведения работ по реконструкции самую большую деталь гидроагрегата Nr. 1 – ротор генератора (вес составляет 350 тонн). В этом событии успешно принимал участие SIA «Latvijas Energoceltnieks».

SIA “Latvijas Energoceltnieks” заключил договор 17 декабря 2015 года, начав подготовительные работы. На данной стадии проекта проводятся демонтажные работы гидроагрегата Nr. 1 на Рижской ГЭС. Все главное оборудование демонтируют из шахты, для проведения необходимых работ.

Во время реконструкции гадроагрегатов на Рижской ГЭС, запланированно заменить гидротурбины, статоры генераторов, изоляцию полюсов ротора, а так же полностью возобновить систему управления станции. Так как процесс реконструкции сложен и требует крайней точности в проведении работ, то у каждого гидроагрегата подразумевается разный объем работ. Для достижения успешного результата, при проведении работ используется новейшее оборудование, что в свою очередь обеспечит Рижской ГЕС успешную и конкуретноспособную работу в энергетике, а так же успешное участие на свободном рынке электроэнергии.

Данная реконструкция затронет все 6 гидроагрегатов Рижской ГЭС. Это необходимо, так как технические показатели гидроагрегатов устарели, а так же их эффективность не соответствует нынешним стандартам. График проведения работ по реконструкции крайне сложный. Ремонт оборудования возможен в промежуточные периоды между работой станции. Это означает, что за год возможно провести реконструкцию только одного гидроагрегата. Работы планируют закончить в апреле 2022 года. Данная реконструкция проводится в рамках инвестиционной программы AS «Latvenergo».

Рижская ГЭС находится в эксплуатации с 1974 года. На гидроэлектростанции находятся 6 гидроагрегатов общей мощностью 420 МВт. Во время данной реконсрукции возобновлят устаревшее оборудование, таким образом повысив эфективность и безопасность гидроэлектростанции. После реконструкции планируют повысить текущий уровень произведенной электроенергии на 20 ГВт в год, что в свою очередь соответствует потреблению электроенергии среднего города Латвии.

Главные позиции при проведении реконструкции:

  • реконструкция гидроагрегатов Nr. 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
  • улучшение технических и экономических параметров гидроагрегатов за счет увеличения коэффициента полезного действия;
  • улучшение безопасности и доступности гидроагрегатов;
  • сокращение затрат на эксплуатацию гидроагрегатов, а так же продления срока производительности за счет проведенных ремонтных работ;
  • сокращения потенциальных рисков, что не допустит загрязнения окружающей среды.

Rīgas HES rekonstrukcija- pirmā hidroagregāta ģeneratora rotoru pārceļ uz montāžas laukumu

31. maija pēcpusdienā notika hidroagregāta Nr. 1 lielākās detaļas – ģeneratora rotora (350 tonnas) – izcelšana un novietošana montāžas laukumā tā atjaunošanas procesam, kur veiksmīgi līdzdarbojas arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” līgumu noslēdza 2015.gada 17.decenbrī, uzsākot sagatavošanās darbus. Šobrīd notiek Rīgas HES hidroagregāta Nr.1 demontāžās process, kad visas galvenās iekārtas tiek izceltas no šahtas, lai uzsāktu to atjaunošanu.

Rīgas HES hidroagregātiem rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts nomainīt hidroturbīnas, veikt ģeneratoru statoru nomaiņu, kā arī rotora polu izolācijas nomaiņu, un pilnībā atjaunot stacijas vadības sistēmu. Taču katram agregātam rekonstrukcijas apjoms ir dažāds.Rekonstrukcijas darbu veikšana ir sarežģīts process, kas prasa ļoti augstu precizitāti. Darbs tiek veikts, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu izcilu rezultātu – Rīgas HES veiksmīgu, konkurētspējīgu  darbību enerģētiskajā sistēmā un brīvā elektroenerģijas tirgū.

Visu sešu hidroagregātu rekonstrukcija ir nepieciešama, jo tie ir tehniski nokalpojuši, to efektivitāte atpaliek no mūsdienu prasībām. Jāuzsver, ka hidroagregātu  rekonstrukcijas izpildes grafiks ir sarežģīts: remonts iespējams tikai starppalu periodos, un būtiski, ka vienā gadā var rekonstruēt tikai vienu agregātu. Darbus plānots pabeigtlīdz 2022. gada 1. aprīlim. Hidroagregātu rekonstrukcija notiek AS „Latvenergo” investīciju programmas ietvaros.

Rīgas HES ir ekspluatācijā kopš 1974. gada. Stacijā darbojas 6 hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW – rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot novecojušās iekārtas, paaugstinot to darbības drošību un būtiski kāpinot HES efektivitāti. Pēc rekonstrukcijas Rīgas HES gadā saražos par aptuveni 20 GWh vairāk elektroenerģijas nekā līdz šim (tas atbilst vidējas Latvijas pilsētas gada patēriņam).

Rekonstrukcijas projekta galvenās aktivitātes:

– Rīgas HES hidroagregātu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rekonstrukcija;
– tehnisko un ekonomisko parametru uzlabošana, palielinot hidroagregātu lietderības koeficientu;
– hidroagregātu pieejamības un drošības darbību uzlabošana;
– ekspluatācijas izmaksu samazināšana un hidroagregātu atjaunošanas remonta veikšanas perioda pagarināšana;
– potenciālo risku novēršana, lai nepieļautu vides piesārņojumu ar eļļu.

(materiāls ņemts no www.latvenergo.lv publikācijas)