Новостройка теплоэлектростанции, работающей на биотопливе, в Риге на улице Vestienas 2

Компания SIA „Latvijas Energoceltnieks” начала строительство теплоэлектростанции, работающей на биотопливе, с электромощностью 4,4 МВтэ и тепломощностью в 20 МВтч.

На теплоэлектростации будет установлен произведённый датской компанией “Justsen Energiteknik” котёл мощностью 24 МВтч с коэффициентом полезного действия в 88,11%, в котором, в процессе сгорания древесных отходов, будет происходить выпаривание воды.

Получаемый водяной пар будет поступать в паровую турбину, произведённую румынской компанией “General Turbo”, которая будет запускать электрогенератор, таким образом производя электроэнергию.

Обработанный водяной пар из турбины будет подаваться в теплообменник, который подогревает воду, находящуюся в тепловых сетях, которая затем будет использоваться для обогрева зданий, подключенных к рижской системе централизованного отопления.

Для хранения топлива строится закрытого типа хранилище для древестной щепки с 8 метровыми монолитными железобетонными стенами.

Преимущества новой теплоэлектростанции, работающей на биотопливе:

  • Более эффективное использование сжигаемого топлива
  • Сокращение выбросов
  • Достижение уменьшения расходов на производство энергии
  • Уменьшение потери теплоэнергии
  • В случае использования местного сжигаемого топлива, внесение вклада в региональное развитие

Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīga

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis Biokurināmās koģenerācijas stacijas būvniecību ar elektrisko jaudu 4,4 MWe un siltuma jaudu 20 MWth

Koģenerācijas stacijā tiek uzstādīts Dānijas kompānijā “Justsen Energiteknik” izgatavots 24 MWth jaudas katls ar lietderības koeficientu 88,11 %, kurā, sadegot koksnes atliekām, notiks ūdens iztvaikošana.

Saražotais tvaiks tiks padots Rumānijas kompānijā “General Turbo” izgatavotai tvaika turbīnai, kura darbinās elektroģeneratoru, tā ražojot elektroenerģiju.

Atstrādātais tvaiks no turbīnas tiks padots siltummainim, kurš uzsildīs siltumtīklos esošo ūdeni, kuru izmantos Rīgas centralizētajai siltumapgādei pieslēgto ēku apsildei. Atlikušais tvaiks tiks kondensēts un padots uz katlu, nodrošinot nepārtrauktu ūdens aprites ciklu.

Kurināmā glabāšanai tiek izbūvēta slēgta tipa koksnes šķeldas glabātuve ar 8 m augstām monolītā dzelzsbetona sienām.

Jaunās Biokurināmās koģenerācijas stacijas ieguvumi:

– efektīvāk izmantot kurināmo
– samazināt izmešu daudzumu
– panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas
– samazināt siltuma zudumus
– vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība